STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Umowa stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi najlepsze warunki korzystania z pomocy prawnej. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą a także spółek i innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły.

Zakres współpracy, to w szczególności:

- udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,

- sporządzenie opinii prawnych,

- opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,

- ochrona własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, praw do domeny i inne zagadnienia z zakresu prawa autorskiego),

- redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami czy organami administracji,

- przygotowanie dokumentów przetargowych,

- reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,

- reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,

- prowadzenie spraw pracowniczych,

- egzekwowanie wierzytelności,

- tworzenie wzorców umownych dostosowanych do działalności konkretnej firmy.

Korzyści wynikające z zawarcia umowy o stałą obsługę prawną:

- pierwszeństwo w realizacji zleconych spraw,

- niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,

- stałe, niezmienne, znane koszty obsługi prawnej,

- łatwość i szybkość kontaktu z prawnikami (telefonicznie, emailem, itp.).

Koszt zamawianych usług prawnych i szybkość ich świadczenia dostosowana jest do potrzeb Klienta.