KLIENCI INDYWIDUALNI

mogą uzyskać pomoc prawną w zakresie

PRAWO CYWILNE

- ochrona własności i posiadania,

- zniesienie współwłasności,

- stwierdzenie zasiedzenia,

- ustanowienie służebności,

- podział nieruchomości,

- stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spory o zachowek,

- odszkodowania, postępowanie zabezpieczające, egzekucje,

- prawo pracy,

- inne

PRAWO RODZINNE

- rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa,

- podział majątku wspólnego,

- alimenty,

- regulowanie kontaktów z dziećmi,

- pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

- przysposobienie,

- ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,

- ubezwłasnowolnienie,

- inne

PRAWO KARNE

- reprezentowanie na wszystkich etapach postępowania karnego (przygotowawcze, sądowe, wykonawcze) w roli obrońcy i pełnomocnika pokrzywdzonego,

- pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym, pokrzywdzonym,

- reprezentowanie interesów klienta na etapie postępowania wykonawczego (wnioskowanie o odroczenie wykonania kary, o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.)

- inne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- reprezentowanie stron i uczestników przed organami administracji państwowej i samorządowej;

- sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia,

- reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

- sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

- inne

PRAWO HANDLOWE

- zakładanie spółek (spółka jawna, partnerska, komandytowa, z o.o., akcyjna),

- przekształcanie i likwidacja spółek,

- przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd),

- przygotowywanie i opiniowanie umów,

- prawo upadłościowe i naprawcze,

- inne